کانال تلگرام آلما شبکه

اینستاگرام آلما شبکه

فیسبوک آلما شبکه

توئیتر آلما شبکه

لینکدین آلما شبکه

ربات آلما شبکه

گوگل پلاس آلما شبکه

 

 

 

 

 

 

 

 

ترانکینگ های بدون کادر و پایه لگراند


 

بدنه و درب ترانکینگ 50*80 میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75601

اتصال بدنه ترانکینگ 50*80 میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75666

قطعه انتهایی ترانکینگ50*80 میلمتر بدون کادر و پایه لگراند باپارت نامبر75611

گوشه خارجی ترانکینگ50*80میلیمتر بدون کادروپایه لگراند باپارت نامبر 75631

 

پارتیشن ترانکینگ 50*80 میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75609

اتصال درب ترانکینگ 50*80 میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر75669

گوشه داخلی ترانکینگ50*80میلیمتر بدون کادروپایه لگراند باپارت نامبر75621

گوشه تخت ترانکینگ50*80میلیمتر بدون کادروپایه لگراند باپارت نامبر 75641

 

سه راهی ترانکینگ 50*80 میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75671

 

 

متعلقات ترانکینگ 50*105 میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند

بدنه و درب ترانکینگ50*105میلیمتر بدون کادروپایه لگراند باپارت نامبر75602

اتصال بدنه ترانکینگ50*105میلیمتر بدون کادروپایه لگراندباپارت نامبر75667

قطعه انتهایی ترانکینگ50*105میلیمتر بدون کادروپایه لگراند با پارت نامبر
75612 

گوشه خارجی ترانکینگ50*105میلیمتر بدون کادروپایه لگراند با پارت نامبر 75632

 

پارتیشن ترانکینگ 50*105میلیمتر بدون کادروپایه لگراند باپارت نامبر  75609

اتصال درب ترانکینگ50*105میلیمتر بدون کادروپایه لگراند باپارت نامبر75669 

گوشه داخلی ترانکینگ50*105میلیمتر بدون کادروپایه لگراند با پارت نامبر 75622

گوشه تخت ترانکینگ50*105میلیمتر بدون کادروپایه لگراند با پارت نامبر 75642

 

سه راهی ترانکینگ 50*105 میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75676

 

 

 

متعلقات ترانکینگ 50*145 میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند

بدنه ودرب ترانکینگ50*145میلیمتربدون کادروپایه لگراندباپارت نامبر 75604

اتصال بدنه ترانکینگ50*145میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75666یا75667

قطعه انتهایی ترانکینگ50*145میلیمتر بدون کادروپایه لگراند با پارت نامبر 75614

گوشه خارجی ترانکینگ50*145میلیمتر بدون کادروپایه لگراند با پارت نامبر 75634

 

پارتیشن ترانکینگ 50*145میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75609

اتصال درب ترانکینگ 50*145 میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر
75669×2

گوشه داخلی ترانکینگ 50*145میلیمتر بدون کادروپایه لگراند با پارت نامبر 75624

گوشه تخت ترانکینگ50*145میلیمتر بدون کادروپایه لگراند با پارت نامبر 75644

 

سه راهی ترانکینگ 50*145میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75671یا 75672

 

 

 

متعلقات ترانکینگ 50*180میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند

بدنه و درب ترانکینگ 50*180میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75606

اتصال بدنه ترانکینگ 50*180میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75666

قطعه انتهایی ترانکینگ 50*180میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75616

گوشه خارجی ترانکینگ 50*180میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75636

 

پارتیشن ترانکینگ 50*180میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75609

اتصال درب ترانکینگ 50*180میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75669×3

گوشه داخلی  ترانکینگ 50*180میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75626

گوشه تخت ترانکینگ 50*180میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75646

 

سه راهی ترانکینگ 50*180 میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند با پارت نامبر 75671

 

 

 

 

متعلقات ترانکینگ 50*80 میلیمتر بدون کادر و پایه لگراند :

 

 

 ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor